Politik for behandling af personoplysninger

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger
I MSS Professional A/S har vi fokus på at beskytte de personoplysninger vi behandler.
I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Den dataansvarlige

MSS Professional A/S er dataansvarlig for behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte os på:

MSS Professional A/S
Odeons Kvarter 21, 16 sal
5000 Odense C
CVR-nummer: 11 14 98 39
Telefon: 64 73 14 07
Mail: buanco@buanco.dk

Beskrivelse af behandlinger
Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen.
I nedenstående skema kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.
Under skemaet har du mulighed for at læse nærmere om de specifikke behandlinger.

BehandlingFormålKategorier af oplysningerRetsgrundlagetOpbevaringsperiode
Kunder
Opfyldelse af kontrakten
Kontaktoplysninger på kunder
–Almindelige og fortrolige oplysninger
i henhold til aftale

Artikel 6, stk. 1, B

5 hele år efter kundeforholdet
ophørt af hensyn til bogføringsloven
Potentielle kunder
Kontakt med
potentielle kunde
Firmaoplysninger og
kontaktperson
Artikel 6, stk. 1, fPotentielle kunder
gennemgås hvert år i april måned og oplysningerne slettes, hvis der ikke er igangværende kontakt.
Nyhedsbreve
Nyheder og
markedsføringsmateriale
Navn og e-mail
Artikel 6, stk. 1, a
Frem til afmelding og 2 år derefterKunder
Når vi indleder et kundeforhold til jeres virksomhed, har vi brug for at behandle jeres oplysninger.
Vi behandler generelle kontaktoplysninger, oplysninger om kontaktperson og andre relevante oplysninger.
Vi behandler oplysningerne på baggrund af en aftale om levering af kantinebetalingssystem til jer.
Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra B.
Vi opbevarer personoplysningerne sikkert i 5 hele regnskabsår. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til bogføringsloven.

Kunden er forpligtet til at give MSS besked, hvis kontaktpersoner ikke længere er ansat.

Vi anbefaler, at når kunder henvender sig med personoplysninger, at det sker ved hjælp af en krypteret linje og der altid overvejes om alle oplysningerne er nødvendige i de konkrete tilfælde.

Potentielle kunder

Når vi registrerer oplysninger omkring jeres virksomhed som potentielle kunder, har vi brug for at behandle jeres virksomhedsoplysninger, herunder eventuelt navn på kontaktperson samt mail og/eller telefon. Vi indhenter oplysningerne fra offentlige registre, fra virksomheders hjemmesider og andre offentligt tilgængelige oplysninger. Vi opbevarer virksomhedens oplysninger indtil kontakt, dog senest til førstkommende april efter indsamling.

Nyhedsbreve

Når vi udsender nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige tiltag har vi brug for at behandle dine personoplysninger.
Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail. Vi indhenter kun oplysningerne fra dig, og vi videregiver ikke disse til tredjemand.
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke. Det retlige grundlag er artikel 6, stk. 1, litra a. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig via det link, der fremgår af hvert nyhedsbrev eller på hjemmesiden. Vi opbevarer dokumentation for dit oprindelige samtykke i 2 år efter,
at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, da et eventuelt strafansvar forældes efter dette tidsrum.

Overførsel til tredjelande

MSS Professional A/S behandler ikke dine oplysninger uden for Danmark, EU og EØS.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte MSS Professional A/S.

⋅ Ret til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

⋅ Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, så vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

⋅ Ret til sletning:

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig.

⋅ Ret til indsigelse:

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

⋅ Ret til begrænsning:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

⋅ Ret til dataportabilitet:

Du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

⋅ Ret til at klage:

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af
personoplysninger. Vi retter henvendelse til dig i tilfælde af væsentlige ændringer i form af en synlig meddelelse på vores websites eller e-mail.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 26.08.21/CV.