Husk at læse det med småt! Der er nu ingen hemmeligheder - vores gældende samhandelsbetingelser kan du altid finde her.

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale leverer

MSS Professional A/S

Odeons Kvarter 21, 16

5000 Odense C

CVR.nr. 11 14 9839

(herefter kaldet MSS)

alle leverancer til Køber på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af Køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept

Alle tilbud fra MSS bortfalder såfremt Købers overensstemmende accept ikke er kommet frem inden 30 dage.

2. MSS’s ydelse

MSS’s ydelser fremgår af tilbuddet og omfatter kun de heri specificerede dele, produkter og ydelser.

Særligt om køb af kantinebetalingsløsninger

MSS ydelse omfatter indkøring af anlæg, med et estimeret tidsforbrug til systemopsætning, test, levering og opstilling på anlægsadressen samt uddannelse af personale.

MSS ydelse omfatter ikke installation, montage, kabling, fejlfinding, rettelser i udstyr som ikke er leveret af MSS samt Etablerings- og driftsomkostninger til f.eks. Nets, EPAY m.fl.

Tidsforbrug medgået til opsætning udover det estimerede antal timer i tilbuddet samt kørsel afregnes tillige særskilt.

Forsyningsspænding og eventuelt IT-netværk forudsættes at være til rådighed i fornødent omfang.


3. Serviceaftaler (softwarelicens & supportaftale)

Obligatorisk aftale ved køb af POS-terminal

Indgåelse af serviceaftale er obligatorisk ved køb af POS-terminal (kantinebetalingsløsning). Aftalen omfatter en brugsret til softwaren, evt. opdateringer og fri adgang til online-support indenfor normal åbningstid kl. 8-16 (fredag kl. 8-15) forudsat at MSS tildeles en remote adgang.

Udkørende service og support er ikke indeholdt i aftalen.

Vilkår for softwarelicens & supportaftale

Den årlige ydelse pristalsreguleres hvert år 1/1 med 5 %

Betalingsfristen for licens og serviceaftaler er netto 8 dage fra fakturadato.

MSS er såfremt rettidig betaling ikke sker berettiget til at lukke for adgangen til kantinebetalingsløsning indtil alle forfaldne beløb er indbetalt eller alternativt at ophæve aftalen.

Aftalen som er fortløbende kan skriftligt opsiges med 4 måneders varsel til udløbet af et kalenderår

Udover det ovenfor anførte finder bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendelse.

4. E-penge/Buancopay

Kontoen har en gyldighed på 13 måneder fra seneste transaktion. En bruger kan inden gyldighedsperiodens udløb få indestående på kontoen udbetalt mod et gebyr på DKK 10,-.

I 12 måneder efter gyldighedsperiodens udløb udbetales indeståendet uden betaling af gebyr.

I 24 til 36 måneder efter gyldighedsperiodens udløb udbetales indeståendet mod betaling af gebyr på DKK 10, efter 36 måneder ophører adgangen til udbetaling.

5. Prisfastsættelse

Fakturering sker som udgangspunkt til den i tilbuddet angivne pris med tillæg af indirekte afgifter (moms, fragt m.m.).

Tilbuddets priser er fastsat på grundlag af de på tilbudstidspunktet værende priser på arbejdsløn, forsikring, valutakurser samt told og afgiftssatser. Ved ændringer i førnævnte prisfaktorer, eller ved påligning af nye afgifter forbeholder MSS sig ret til ved fakturering at foretage regulering af tilbuddets priser.

Ved købers ændring af ordren eller forsinkelse med leverancer og/eller arbejdsydelser som skal leveres af Køber eller en af Køber antaget tredjemand er MSS berettiget til at forhøje den aftalte pris med de herved påløbende omkostninger.

6. Betalingsvilkår

Betalingsfristen for projekter/leverancer under DKK 50.000 er netto 8 dage fra fakturadato medmindre anden frist er anført i ordrebekræftelse/aftalegrundlag.

Betalingsfristen for projekter/leverancer over DKK 50.000;
1 rate; 50 % af ordre beløb netto kontant ved aftaleindgåelse; 2 rate 40 % 30 dage efter fakturadato; 3 rate 10 % netto kontant ved færdigmelding jf. pkt. 7.

Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Leverandøren til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af Kunden.

Såfremt Køber ikke overholder betalingsfristen er MSS berettiget til fra forfaldsdagen at regne at pålægge renter pr. påbegyndt måned med den for MSS til enhver tid gældende rentesats tillige med rykkergebyr DKK 100 samt påligne Køber alle inddrivelsesomkostninger. Herudover er MSS berettiget til, uden tab af sine øvrige misligholdelsesbeføjelser, at annullere aftalen og/eller udskyde leveringstidspunktet.


7. Levering

Levering af hardware og andre fysiske sker EX WORKS (ab fabrik) jf. i øvrigt INCOTERM’s 2020.

Installationer/ydelser anses for leveret når disse færdigmeldes af MSS, og såfremt færdigmelding ikke kan ske som følge af Købes forhold da senest 15 kalenderdage efter MSS skriftligt at anmodet Køber om adgang til lokationen/færdiggørelse af forberedende arbejder m.v.

Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af MSS.

MSS levering af ydelserne er betinget af Købers aktive medvirken.


8. Reklamation & ansvar

Undersøgelsespligt

Køber er forpligtet til at besigtige og afprøve leverede produkter og ydelser hurtigst muligt efter levering og skriftligt godkende sådanne ydelser eller meddele MSS, at Køber ikke kan godkende ydelsen/produkterne. Såfremt Køber ikke senest inden 10 kalenderdage efter levering af ydelse/produkt har gjort skriftlig og begrundet indsigelse over for MSS anses ydelsen/produktet for godkendt af Køber.

Ved Købers ibrugtagning af ydelserne/produkterne, anses Køber under alle omstændigheder for at have godkendt ydelserne/produkterne, pr. den dato, hvor Køber begynder at bruge ydelserne/produkterne.

Såfremt Køber inden for 12 måneder for fra leveringstidspunktet opdager en mangel, som ikke umiddelbart kunne konstateres ved ibrugtagning og afprøvning, er Køber forpligtet til at fremsætte skriftlig reklamation over for MSS straks efter konstateringen af manglen. Efter udløbet af perioden er Køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.

Garantiperiode

MSS yder 12 måneders garanti, i form af reparation eller ombytning efter MSS valg, på alle nye produkter og 6 måneders garanti på alle brugte produkter. Garantiperioden regnes fra fakturadato.

Garanti reparationer/ombytninger foretages af og hos MSS, hvis reparation udføres andet steds, skal alle meromkostninger herved betales af Køber.

Fejl og mangler, der skyldes eller fremkommer ved fejlbetjening, misbrug, hærværk eller følgeskader som konsekvens heraf, er ikke dækket af garantien

Mangler og/eller forsinkelse

Såfremt der foreligger forsinkelse eller mangel, og Køber har reklameret rettidigt er MSS er efter eget valg berettiget til at (i) foretage afhjælpning, (ii) foretage omlevering, (iii) yde et forholdsmæssigt afslag og/eller (iv) betale en rimelig kompensation til Køber.

MSS dækker ikke omkostninger til transport/fragt/forsendelse eller omkostninger ved afmontering eller genmontering af det gamle produkt, montering af nyt produkt eller lignende omkostninger forbundet med afhjælpning.

Hvis Køber lader afhjælpning eller omlevering foretage af tredjemand uden MSS samtykke, bortfalder alle Købers misligholdelsesbeføjelser.

Ansvars begrænsninger

Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse generelle vilkår angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

Ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader.

MSS er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse af forpligtelser eller for andre forhold i henhold til aftaler indgået mellem MSS og Køber, såfremt disse helt eller delvist skyldes (i) Købers uagtsomhed eller misligholdelse af disse Generelle vilkår og/eller parternes aftaler i øvrigt, (ii) Købers øvrige leverandører eller anden tredjemand, som er forbundet med Køber, (iii) Købers brug af ydelserne/produkterne på en anden måde end forudsat, (iv) vira, hacking, trojanske heste, spyware, interferens med tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der hidrører fra andre kilder end MSS, (v) hændelige begivenheder, som Køber bærer risikoen for, og (vi) tab, der er dækket af en forsikring tegnet af Køber eller til fordel for Køber (vii) skader forårsaget af naturhændelser (herunder lynnedslag), el-forsyningsforhold inkl. transienter, eller over-/ underspændinger m.m.

MSS samlede ansvar for krav i henhold til en aftale, herunder erstatning, bod og/eller tilbagebetaling af betalte vederlag, er endvidere beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til det samlede vederlag, som Køber de seneste 6 måneder har betalt for de ydelser/produkter, som et erstatningskrav fra Køber relaterer sig til.

I tilfælde af force majeure fritages en part fra sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, hvor aftalens opfyldelse er blevet væsentlig mere byrdefuld, som følge af forhold udenfor partens kontrol. Som ikke-udtømmende eksempler herpå kan nævnes forstyrrelse af almindelig trafik og kommunikation, afbrydelse af eller fejl i energiforsyningen, leveringsproblemer hos underleverandører, strejker/lock out, brand, langtidssygdom hos nøglekonsulenter, virus, hackerangreb mv, med mindre det kan påvises, at den pågældende part med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

9. Produktansvar

MSS er ikke ansvarlig for tingskade, som produktet forårsager efter leveringen og mens det er i Købers besiddelse. MSS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber eller på produkter hvori Købers produkter indgår.

Hvis MSS pålægges et ansvar over for tredjemand for sådan tingskade som beskrives i første stykke, skal Køber forsvare MSS og holde MSS skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning mod nogen af parterne for sådan skade som omtales i dette pkt. skal denne part straks skriftligt underrette den anden part herom.

MSS og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig indstævne ved den domstol eller voldgiftsret som handler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade som påstås forårsaget af produktet. Ansvaret mellem MSS og Køber skal dog afgøres i henhold til pkt. 12.

Begrænsningen af MSS’s ansvar i dette punkts første stykke gælder ikke, såfremt MSS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.


10. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til ydelserne tilhører alene MSS, dennes underleverandør eller tredjemand.

Med forbehold for Købers endelige og effektive betaling af alle vederlag, omkostninger og udgifter, erhverver Køber en ikke-eksklusiv, tidsbegrænset, vederlagsfri og uoverdragelig, licens til at gøre brug af ydelserne til Købers egne interne forretningsmæssige formål så længe aftale mellem Køber og MSS består med de yderligere begrænsninger, som følger nedenfor.

Køber har ikke ret til uden MSS’s skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af MSS ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige.

Måtte Køber blive mødt med krav fra tredjemand med påstand om at produkterne krænker tredjemands immaterielle rettigheder, og skyldes dette ikke Købers forhold, skal MSS holde Køber skadesløs jf. dansk rets almindelige erstatningsretlige principper under følgende betingelser:

Køber underretter omgående MSS og MSS indtræder i enhver henseende i Købers retsstilling. MSS har den fulde kontrol med sagens behandling. Køber er således ikke berettiget til at agere i sagen. Eventuel forsikringsdækning, som Køber opnår godskrives MSS, som tillige oppebærer evt. tilkendte omkostninger m.m.

Køber skal under sagen bistå MSS bedst muligt og medvirke til at tabet begrænses mest muligt.

Ved køb af ophavsretligt beskyttede produkter leveret af MSS i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser er Køber, ikke berettiget til at foretage ændringer i produktet. Dette forbud mod ændringer gælder også ophavsretligt beskyttede produkter, hvor ændringerne er teknisk og/eller økonomisk begrundet.


11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med Aftalen og/eller disse Salgs og Leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende Aftalens/Betingelsernes eksistens og gyldighed skal efter MSS’s valg afgøres ved Voldgift eller ved forelæggelse for Byretten i Odense.

Skal tvisten afgøres ved Voldgift sker dette ved det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de til enhver tid gældende af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.

Aftalen/Salgs og Leveringsbetingelserne er undergivet dansk lov, dog således at dansk rets regler om lovvalg og CSIG ikke finder anvendelse.

Revideret 15.11.2020